... maakt shoppen nóg leuker

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van PrachtStad BV

Artikel 1 / Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
Coupon: waardebon, al dan niet in de vorm van of bestaande uit beeldmateriaal, teksten, geluid of film (waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen (bedrijfs)vermeldingen, (e-mail)adressen, zoekresultaten, banners of buttons) welke door en namens Contractant op de door PrachtStad geëxploiteerde website gepubliceerd wordt. Een of meer hyperlinks kunnen deel uitmaken van een Coupon.
Contractant: de wederpartij met wie PrachtStad een Overeenkomst heeft gesloten.
Dienst: alle werkzaamheden die voorwerp zijn van de Overeenkomst of een andere rechtshandeling in de relatie tussen PrachtStad en Contractant (waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen diensten met betrekking tot het plaatsen van Coupons en het op een andere wijze promoten van Contractant, zijn diensten en/of zijn website), alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Contractant.
PrachtStad: PrachtStad B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1821 BP) Alkmaar aan de Kamerlingh Onnesstraat 14 F, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58351019.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Contractant en PrachtStad op grond waarvan PrachtStad Diensten aan Contractant levert.

Artikel 2 / Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten, betreffende levering door PrachtStad van Diensten aan of ten behoeve van Contractant, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.
2.2 Indien een der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige, vernietigde of anderszins niet bindende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zullen worden genomen.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door PrachtStad en de Contractant zijn overeengekomen.
2.4 PrachtStad wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Contractant van de hand.
2.5 PrachtStad is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de website van PrachtStad of op een andere wijze aan Contractant bekend worden gemaakt. Indien Contractant de wijziging niet wenst te accepteren is Contractant gerechtigd de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in zal gaan.

Artikel 3 / Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van PrachtStad zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand en is slechts bindend indien PrachtStad deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4 / Uitvoering dienstverlening

4.1 Voor de duur en op basis van de Overeenkomst biedt PrachtStad Contractant dienstverlening met betrekking tot, mede doch niet uitsluitend, het publiceren van Coupons en/of het op een andere wijze promoten van de diensten, website en naam van Contractant.
4.2 PrachtStad zal zich inspannen om de Dienst binnen de overeengekomen termijn en conform de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 PrachtStad zal zich inspannen de Dienst conform de overeengekomen specificaties te leveren. PrachtStad geeft geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) garanties terzake (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, haalbaarheid, winstgeefbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Met name garandeert PrachtStad niet: - dat de Dienst ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen;
- dat derden niet de voor de Dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
4.4 PrachtStad is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken bijvoorbeeld voor het onderhouden of aanpassen van de Dienst of Coupon, zonder dat hierdoor enig recht van Contractant op schadevergoeding jegens PrachtStad ontstaat.
4.5 PrachtStad is gerechtigd de Dienst te verbeteren en steeds aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat Contractant enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.
4.6 PrachtStad is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van diensten van derden.
4.7 Indien naar het oordeel van PrachtStad uitvoering van de Overeenkomst extra werkzaamheden met zich meebrengt, dan wel indien Contractant, of eventuele derden in opdracht van Contractant, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat Contractant onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), is PrachtStad gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Contractant in rekening te brengen.

Artikel 5 / Coupons

5.1 Coupons moeten voldoen aan de overeengekomen (technische) eisen. PrachtStad heeft het recht deze eisen tijdens de duur van de Overeenkomst te wijzigen. PrachtStad zal Contractant van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen.
5.2 PrachtStad behoudt zich te allen tijde het recht voor een Coupon te weigeren, te verwijderen of aan te passen, zonder dat Contractant aanspraak heeft op enige vergoeding. Het verwijderen van een Coupon kan door PrachtStad zonder opgave van reden of voorafgaande mededeling plaatsvinden.
5.3 PrachtStad is te allen tijde gerechtigd om steekproefsgewijs de Contractant te controleren of Contractant de Overeenkomst nakomt en de (inhoud van de) Coupons geen inbreuk maken op de rechten van derden, onrechtmatig zijn dan wel de goede naam en integriteit van PrachtStad schaadt. Op eerste verzoek van PrachtStad is de Contractant verplicht om voorafgaand aan de plaatsing van de Coupon aan PrachtStad een voorbeeld Coupon te sturen.
5.4 Contractant kan geen rechten ontlenen aan de vormgeving, lay-out, inhoud, de pagina- en rubriekindeling van de media of aan de plaats of positie, ranking en ordering van de ten behoeve van Contractant geplaatste Coupon in de media.
5.5 PrachtStad garandeert niet dat een Coupon te allen tijde voldoet aan de overeengekomen specificaties of posities of zoeklogica en kan niet instaan voor de kleurzetting, het formaat en de lay-out van een ten behoeve van Contractant geplaatste Coupon in de media. Contractant is ermee bekend en akkoord dat (elektronische) media tussentijds kunnen wijzigen en dat als gevolg daarvan veranderingen kunnen optreden in de publicatiewijze en positie van de Coupon.
5.6 Contractant is ermee akkoord dat Coupons van derden, waaronder concurrenten, in de buurt van de Coupon van Contractant verschijnen. Contractant is er bovendien mee akkoord dat Coupons van derden, waaronder concurrenten, verschijnen bij het gebruik van zoekwoord(en) waarvan een met de handelsnaam of merk van Contractant overeenstemmend teken onderdeel uit maakt.
5.7 PrachtStad is gerechtigd de Coupon te gebruiken voor plaatsing in andere media van PrachtStad van rechtspersonen waarmee PrachtStad is gelieerd of van partners van PrachtStad, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Contractant kan aan deze plaatsing in andere media geen rechten ontlenen.
5.8 Contractant is ermee bekend dat de Coupon, danwel de (bedrijfs)gegevens daaruit, door PrachtStad worden opgenomen in een PrachtStad Database. PrachtStad is gerechtigd aan derden gebruiksrechten te verlenen ten aanzien van deze Database.
5.9 In het geval Contractant een rechtspersoon is, behoudt PrachtStad te allen tijde het recht om de haar langs officiële of publieke weg ter kennis gekomen wijzigingen of aanvullingen van de gegevens van Contractant, zonder diens voorafgaande opdracht of machtiging in een Coupon te verwerken.

Artikel 6 / Medewerking door Contractant

6.1 Contractant zal, voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Contractant zal onder meer tijdig alle voor de levering van de Diensten benodigde gegevens op de overeengekomen wijze verstrekken. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan, alle gegevens en informatie met betrekking tot (de inhoud van) de Coupon.
6.2 Contractant staat ervoor in dat de in 6.1 bedoelde gegevens juist en volledig zijn en garandeert dat zijn gebruik van de Diensten overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, niet in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden danwel anderszins niet onrechtmatig is. Contractant zal zich onthouden van ieder handelen, in de ruimste zin des woords, dat de reputatie van PrachtStad, waaronder eveneens begrepen haar Diensten, zou kunnen aantasten. Contractant vrijwaart PrachtStad volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart PrachtStad eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
6.3 Contractant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij PrachtStad hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
6.4 Contractant is verplicht zich te houden aan alle door PrachtStad verstrekte of op de website van PrachtStad bekendgemaakte richtlijnen inzake het gebruik van de Dienst.
6.5 Contractant is niet toegestaan en zal derden niet toestaan om:
- op frauduleuze wijze de Dienst te gebruiken, door mede, doch niet uitsluitend, op frauduleuze of oneigenlijke of ongeldige wijze ‘klikken’ op de Coupons te genereren of te laten genereren, bijvoorbeeld door het gebruik van robots of andere geautomatiseerde zoekopdrachten, en/of het frauduleuze gebruik van andere optimaliseringsdiensten en/of software;
- zonder toestemming van PrachtStad hyperlinks op te nemen als onderdeel van de Coupons, met uitzondering van de daarvoor bestemde url-regels/items.
6.6 Indien Contractant in het kader van de dienstverlening een gebruiksnaam en wachtwoord van PrachtStad ontvangt, dient Contractant deze zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. In het geval misbruik of diefstal van gebruiksnaam en wachtwoord wordt vermoed, dient Contractant PrachtStad direct op de hoogte te stellen, zodat PrachtStad de toegang tot de Dienst van Contractant kan opheffen of andere passende maatregelen kan nemen. Contractant is aansprakelijk voor al het gebruik van de Dienst via gebruiksnaam en wachtwoord. PrachtStad kan uitdrukkelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die het gevolg zijn van misbruik of diefstal van gebruiksnaam en wachtwoord.

Artikel 7 / Aanvullende bepalingen voor Overeenkomsten ten behoeve van derden

7.1 Indien Contractant ten behoeve van een derde partij met PrachtStad een Overeenkomst aangaat, zijn de in dit artikel opgenomen aanvullende bepalingen eveneens van toepassing. De Contractant is verplicht – en staat hiervoor garant – de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen in de tussen Contractant en deze derde gesloten overeenkomst op te laten nemen.
7.2 Contractant garandeert dat de derde partij akkoord is met de plaatsing van de Coupon zoals tussen Contractant en PrachtStad overeengekomen.
7.3 PrachtStad is te allen tijde gerechtigd aanvullende voorwaarden met betrekking tot de aanvaarding van de Overeenkomst en de eventuele Coupon te stellen.
7.4 PrachtStad is te allen tijde gerechtigd contact op te nemen met de derde partij. Indien om wat voor reden dan ook aan PrachtStad blijkt dat de derde partij bezwaar maakt tegen de Coupon c.q. de plaatsing daarvan, is PrachtStad gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
7.5 Niettegenstaande het vorige lid is Contractant jegens PrachtStad volledig aansprakelijk voor de in verband met de plaatsing van de Coupon aan PrachtStad verschuldigde vergoeding.
7.6 Contractant vrijwaart PrachtStad volledig voor eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van de derde partij ten behoeve van wie hij de Overeenkomst aangaat en vrijwaart PrachtStad eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

Artikel 8 / Vergoeding en betaling

8.1 Contractant is aan PrachtStad de vergoedingen verschuldigd welke zijn overeengekomen in de Overeenkomst. Alle aan PrachtStad verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief BTW en overige heffingen.
8.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst of de Coupon.
8.3 PrachtStad is gerechtigd gedurende de looptijd van de Overeenkomst na drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de vergoedingen te verhogen. Indien de verhoging van de totale waarde van de Overeenkomst 10% of meer bedraagt, terwijl de inhoud van de Overeenkomst verder niet verandert, en Contractant niet akkoord wenst te gaan met deze verhoging, heeft hij het recht binnen 14 dagen na de aankondiging van de verhoging de Overeenkomst gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de verhoging ingaat. Dit recht tot opzegging geldt niet indien de verhoging minder dan 10% bedraagt.
8.4 PrachtStad is te allen tijde gerechtigd om een vooruitbetaling van de vergoedingen te verzoeken.
8.5 PrachtStad brengt de door Contractant verschuldigde bedragen telkens door middel van een factuur in rekening.
8.6 Betaling dient te geschieden op de door PrachtStad aangegeven wijze. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling van het gehele factuurbedrag (dus zonder enige aftrek, korting, compensatie of (schuld)verrekening) te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn.
8.7 Indien Contractant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim, is Contractant over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente op maandbasis hoger is dan 1% per maand in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is, tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand al gehele maand gerekend.
8.8 Vanaf de datum van verzuim is Contractant naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke, en eventueel gerechtelijke, kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van € 30,- (dertig euro).
8.9 PrachtStad is gerechtigd de kredietwaardigheid van Contractant te onderzoeken. Indien wenselijk dient Contractant, op eerste verzoek van PrachtStad, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens PrachtStad. PrachtStad is in zodanig geval gerechtigd de Dienst, of een gedeelte daarvan, pas te leveren nadat gewenste zekerheid is verkregen.

Artikel 9 / Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten die PrachtStad in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven bij PrachtStad of bij de derde van wie PrachtStad het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan Contractant ter beschikking te stellen. Gedurende de Overeenkomst verleent PrachtStad aan Contractant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht de Dienst binnen zijn eigen onderneming en voor de overeengekomen doelstellingen te gebruiken.
9.2 De Intellectuele Eigendomsrechten op al het materiaal dat Contractant in het kader van de Overeenkomst aan PrachtStad ter beschikking stelt, blijft berusten bij Contractant of bij de derde van wie Contractant het recht heeft verkregen het materiaal aan PrachtStad ter beschikking te stellen. Contractant verleent PrachtStad het recht deze materialen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken.
9.3 Contractant staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan PrachtStad ter beschikking te stellen. Contractant vrijwaart PrachtStad volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart PrachtStad eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
9.4 Contractant mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

Artikel 10 / Privacy en Geheimhouding

10.1 Om de Dienst te kunnen aanbieden dient PrachtStad persoonsgegevens te verzamelen. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand. PrachtStad draagt er zorg voor dat de verzameling van persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en aan haar eigen Privacy Verklaring opgenomen op haar websites.
10.2 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
10.3 Partijen leggen de in 10.2 genoemde verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen, ter uitvoering van de Overeenkomst, ingeschakelde derden.

Artikel 11 / Aansprakelijkheid

11.1 PrachtStad is niet aansprakelijk voor schade geleden door Contractant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van PrachtStad in welk geval PrachtStad uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.
11.2 De totale aansprakelijkheid van PrachtStad bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende Dienst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen bedongen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan Euro 1.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
11.3 Iedere aansprakelijkheid van PrachtStad voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen, omzetderving en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.4 PrachtStad is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Contractant die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.
11.5 In afwijking op het voorgaande geldt voor de Dienst die bestaat uit het gratis plaatsen van een Coupon het volgende. PrachtStad is niet aansprakelijk voor schade geleden door Contractant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van PrachtStad in welk geval de aansprakelijkheid van PrachtStad uitsluitend bestaat uit:
- het verbeteren van de Coupon in de online media.

Artikel 12 / Opschorting

12.1 PrachtStad is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten indien Contractant te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, danwel indien PrachtStad het vermoeden heeft dat Contractant in strijd handelt met 6, 9.3 of 9.4, of gegronde vrees heeft dat Contractant niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting, onverminderd enig ander aan PrachtStad toekomend recht. Opschorting ontslaat Contractant nimmer van enige betalingsverplichting terzake van reeds door PrachtStad geleverde Diensten.
12.2 Zodra Contractant alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal PrachtStad de opschorting opheffen.

Artikel 13 / Duur van de Overeenkomst

13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, heeft de Overeenkomst een looptijd van 1 jaar. Daarna wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor een termijn van 1 jaar, tenzij de Overeenkomst door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd, uiterlijk 1 kalendermaand voor aanvang van de vervolgtermijn.
13.2 De looptijd wordt berekend vanaf de schriftelijke bevestiging door PrachtStad van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
13.3 Onverminderd alle overige rechten, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij:
- surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend;
- in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.
13.4 Onverminderd haar overige rechten, is PrachtStad gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Contractant niet voldoet aan haar verplichtingen uit 6, 9.3 of 9.4.
13.5 Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Contractant nimmer van enige betalingsverplichting terzake van reeds door PrachtStad geleverde Diensten. Bedragen die PrachtStad voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
13.6 Direct na beëindiging van de Overeenkomst retourneert Contractant al hetgeen PrachtStad in het kader van de Overeenkomst aan Contractant ter beschikking heeft gesteld.
13.7 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.

Artikel 14 / Slotbepalingen

14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland.
 
PrachtStad © 2024 PrachtStad Adverteren Contact Sitemap